Нормативни документи

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2023/2024 * [ПРАВИЛНИК за дейността на 55 СУ „ Петко Каравелов“ гр. София](pravilnik_za_deinostta.pdf) * [Годишен план на 55.СУ "Петко Каравелов"](1_2324.pdf) * [ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г](2_2324.pdf) * [Дневен режим за учебната 2023 / 2024 година](3_2324.pdf) * [ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В 55. СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ ГР. СОФИЯ](4_2324.pdf) * [МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 55.СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“](5_2324.pdf) * [Критерии за оценяване](6_2324.pdf) * [ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В 55 СУ„ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.](7_2324.pdf) * [ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 55. СУ“Петко Каравелов“](8_2324.pdf) * [ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ](9_2324.pdf) 2022/2023 * [Годишен план на 55.СУ "Петко Каравелов"](godishen_plan_2022-2023.pdf) * [Правилник за дейността на 55 СУ "Петко Каравелов" гр. София](pravilnik_za_deinostta.pdf) * [Дневен режим за учебната 2022/2023 г.](dneven_rejim_2022-2023.pdf) * [Етичен кодекс на училищната общност в 55.СУ "Петко Каравелов"](etichen_kodeks_2022-2023.pdf) * [Критерии за оценяване](kriterii_za_ocenqvane_2022-2023.pdf) * [Мерки за повишаване на качеството на образованието в 55.СУ "Петко Каравелов"](merki_za_kachestvo_2022-2023.pdf) * [План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година](plan_za_kvalifikacionna_deinost_2022-2023.pdf) * [План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците в 55.СУ "Петко Каравелов"](plan_za_podkrepa_2022-2023.pdf) * [План за работа на училищна комисия за превенция на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните в 55.СУ "Петко Каравелов"](plan_za_rabota_na_2022-2023.pdf) * [Вътрешни правила за хранене на учениците в училищен стол за учебната 2022/2023 г.](pravila_za_hranene_2022-2023.pdf) * [Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 55.СУ "Петко Каравелов"](pravilnik_za_bezopasni_usloviya_2022-2023.pdf) * [Програма за превенция на ранно напускане на училище](programa_za_prevenchiya_2022-2023.pdf) * [Програма за предоставяне на равни възможности](programa_za_ravni_vuzmojnosti_2022-2023.pdf) * [Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в 55.СУ "Петко Каравелов"](procedura_za_jalbi_2022-2023.pdf) * [Форми на обучение в 55.СУ "Петко Каравелов" за учебната 2022/2023 г.](formi_za_obuchenie_2022-2023.pdf) * [СТРАТЕГИЯ ЗАРАЗВИТИЕ НА 55 СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“- СОФИЯ 2020 - 2024](strategiya_za_razvitie.pdf) * [План за сигурност в 55.СУ "Петко Каравелов"](Plan%20za%20sigurnost%20v%2055%20SU.pdf) * [ПЛАН за защита и действие при бедствия в 55.СУ „Петко Каравелов“](Plan_55%20SU.pdf) * [ГОДИШНАТА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА2022/2023 Г.](Programa_celodnevna%20organizaciq.pdf) * [ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ](Stipendii.pdf) 2021/2022 * [Годишен план за дейността](godishen_plan_za_deinostta.pdf) * [Мерки за повишаване качеството на образованието](merki.pdf) * [Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение 2019/2020 г.](pravila_sfo.pdf) * [Етичен кодекс на работещите с деца в 55 СУ "Петко Каравелов"](EK-001.pdf) * [Етичен кодекс на училищната общност](etichen_kodeks.pdf) * [Превенция за ранното напускане на училище на 55 СУ "Петко Каравелов"](prevencija.pdf) * [Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи](priob6t.pdf) * [Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г. в 55 СУ "Петко Каравелов"](uch.programa.pdf) * [Отчет по чл.15А от ЗДОИ](CCF18022020_0003.pdf) * [ПЛАН-ПРОГРАМА за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата](PLAN_BDP_2022-2023.pdf) * [Правила за ползване на безплатни учебници](pravila_za_polzvane_na_bezplatni_uchebnici.pdf) * [Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд](pravilnik_za_bezopasni_uslovija.pdf) * [Правилник за пропускателния режим](pravila_za_propuskatelen_rejim.pdf) * [График за провеждане на допълнителния час по ФВС-плуване за учениците от 5-ти до 12-ти клас. ](grafik_pluvane.pdf) * [Система за качествествени показатели за оценяване на ученици от 1-ви до 3-ти клас](sistema_ot_simvoli.pdf) * [Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в 55 СУ "Петко Каравелов"](stipendiya.pdf)
 • Отчет за деветмесечие – 2015г.
 • Протокол от общо събрание – 13.10.2015г.
 • Отчет за втори тримесечие – 2015г.
 • Протокол от общо събрание – 07.07.2015г.
 • Бюджет 2015г.
 • Отчет за първо тримесечие – 2015г.
 • Отчет на бюджет за м. Декември 2014г.
 • Протокол от общо събрание – 21.01.2015г.
 • Бюджет трето тримесечие 2014г.
 • Протокол от общо събрание – 14.10.2014г.
 • Бюджет първо тримесечие 2014г.
 • Отчет първо тримесечие 2014г.
 • Бюджет – 2013г

Нормативни документи