Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД I КЛАСИРАНЕ ЗА ПГ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТАЯ 217 ОТ 09,00 ДО 16,00 ЧАСА В ПЕРИОДА ОТ 18.05 ДО 28.05.2020г.

При записване се представят:

 • лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;
 • всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии.

СЛУЖЕБНО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:

 • Справка за последното експертно решение на лице (Единна информационна система на медицинската експертиза, Национална експертна лекарска комисия);
 • Справка за всички студенти или докторанти със статус „действащ“ и „отчислен с право на защита”, по подаден идентификатор (Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Министерство на образованието и науката);
 • Справка за състоянието на ученик/дете (Регистър на средните училища и детските градини. Министерство на образованието и науката).

Директор: Таня Иванчева

Прием в първи клас 2021-2022

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. в 55.СУ "Петко Каравелов"

План-прием за първи клас:

 • 2 паралелки с интензивно изучаване на НЕ х 24 ученици (48 ученика).
 • 5 паралелки с интензивно изучаване на АЕ х 24 ученици (120 ученика)

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес

https://kg.sofia.bg/isodz/

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022г.

ВАЖНО!!! В ДНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДАТ НА МЯСТО В 55.СУ, ЗА ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ.

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов" информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС ЗА 2021/2022г.

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са:

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично

Родителите подават заявление за избираеми учебни часове  от 11.06.2021г. до 25.06.2021 г. на посочения линк: Линк

ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ по паралелки за учебната 2021/2022г: 12.07.2020 г.

 • В паралелките с изучаване на избираеми часове по математика се приемат ученици с изявени интереси в областта на математиката. Обучението на тези ученици се осъществява в задължителните учебни часовете, избираемите учебни часовете и в извънкласни клубове по математика. Програмите за избираемите учебни часовете от училищния учебен план по математика и извънкласни клубове по математика се изготвят от методичното обединение по математика в 55.СУ. Записването на ученици в паралелките с разширено изучаване на математика се осъществява чрез резултатите от националното външно оценяване, резултат от училищното състезание по математика за ученици от 4 клас, резултат от общински/областен кръг на олимпиада по математика /ако ученикът се е явявал/ и оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап.

 • В паралелките с избираеми часове по втори чужд език продължават обучението си учениците от четвърти клас на 55.СУ за учебната 2020/2021 година.

Заявления за прием на ученици от други училища се приемат в канцеларията на 55.СУ от 01.06.2021г. до 25.06.2021г.

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. /до запълване на свободните места - 26 ученика в клас/.

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 55.СУ.

График за на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване / IV/ класиране/

 1. Прием на документи от 05 август до 02 септември 2020г./вкл./
 2. Обявяване на приетите ученици на 03 септември 2020г.
 3. Записване на приетите ученици на 04 септември 2020г.

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност
2 паралелка – 52 ученика – без квоти
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Отлично подготвени и доказани през годините преподаватели по езици, математика и компютърни технологии, кабинети с най-модерна компютърна техника и езикови кабинети, оборудвани с всички съвременни технологии. 55 СУ „Петко Каравелов“ има подписан меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии и предлага висококачествено образование с университетски преподаватели и в базата на УниБит по специалността „Информационна сигурност“. Наши партньори са:

СВОБОДНИ МЕСТА учебна 2020/2021г.
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
4а - НЕ, 4б НЕ 7
4в - АЕ 1
няма
няма
няма
няма
5а - НЕ 1
НЕ - 1 АЕ - 2
5в - АЕ 1
5г - АЕ 2
5д - АЕ 1
няма
няма
няма
НЕ - 1
6в - АЕ 3
6г - АЕ 3
6д - АЕ 2
няма
няма
7а - НЕ 6
няма
няма
няма
7д - АЕ 1
няма
няма
няма
2
3
10а 6
11а 4

Прием