Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД I КЛАСИРАНЕ ЗА ПГ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТАЯ 217 ОТ 09,00 ДО 16,00 ЧАСА В ПЕРИОДА ОТ 18.05 ДО 28.05.2020г.

При записване се представят:

 • лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;
 • всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии.

СЛУЖЕБНО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:

 • Справка за последното експертно решение на лице (Единна информационна система на медицинската експертиза, Национална експертна лекарска комисия);
 • Справка за всички студенти или докторанти със статус „действащ“ и „отчислен с право на защита”, по подаден идентификатор (Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Министерство на образованието и науката);
 • Справка за състоянието на ученик/дете (Регистър на средните училища и детските градини. Министерство на образованието и науката).

Директор: Таня Иванчева

Уважаеми родители,

Днес, 01.06.2020г. на основание заповед № 546-999/29.05.2020г. на Директора на 55 СУ и т. 8.13 от раздел III от Системата за прием в I клас на Столичен общински съвет се проведе жребий в присъствието на членовете на комисията за прием на документи за кандидатстване в I клас, назначена със заповед на Директора на 55.СУ № 486-949/21.04.2020г., Искрен Арабаджиев – зам. кмет на район "Студентски" на СО, Бойко Димитров – председател на Обществения съвет към 55 СУи Мария Колева-родител.

Записването на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. в 55.СУ"Петко Каравелов" ще се осъществява от 02.06.2020г. до 05.06.2020г./включително/, от 9.00 до 17.00ч., в 107 кабинет в „голяма сграда“.

Всички ученици са приети по първо желание за изучаване на чужд език.

За записване на ученика е необходимо да носите всички необходими документи удостоверяващи посочените от Вас критерии. Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца са удостоверени служебно от 55.СУ и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях.

Поради големия брой деца с постоянен/настоящ адрес в района на училището, ръководството на 55.СУ е подало мотивирано искане за увеличаване броя на учениците в паралелките.

Бъдете здрави!

Прием на ученици в пети клас

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. Броят им се определя от Педагогическия съвет в края на учебната година. Извършва се чрез подаване на: заявление от 01 юни до 15 юли и Удостоверение за завършен начален етап (оригинал и копие). Класиране – по успех. При ученици с еднакъв успех, класирането се извършва по входящ номер.

Заявления се приемат на адрес: гр. София, ул. Дъбница №3, стая 217

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

2 паралелка – 52 ученика – без квоти

Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Отлично подготвени и доказани през годините преподаватели по езици, математика и компютърни технологии, кабинети с най-модерна компютърна техника и езикови кабинети, оборудвани с всички съвременни технологии. 55 СУ „Петко Каравелов“ има подписан меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии и предлага висококачествено образование с университетски преподаватели и в базата на УниБит по специалността „Информационна сигурност“. Наши партньори са:

 • Hochschule der Medien – Stuttgart Media University
 • Uniwersytet Warszawski – University of Warsaw
 • Ankara Üniversitesi – Ankara Universityценка

 • Меморандум за сътрудничество с УниБит
 • Учебен план на Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ в 55 СУ Становище от проф. д-р Иванка Попова, зам. ректор на УНИБИТ, относно училищен учебен план

 • Заповед – Организация на дейностите по приемане на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година.
 • Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2018-2019г.
 • Документи: Инструктаж за учениците; Държавен план-прием в VIII клас; График на дейсностите за прием в VIII клас;

СПИСЪК на приетите в VIII клас ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки – информационна сигурност” за учебната 2019/2020

Свободни места за учебната 2019/2020 година
Клас С изучаване на АЕ С изучаване на НЕ
II 1 -
III 2 2
IV - 2
V 3 -
VI 2 1
VII 1 3
IX 3 -
X 2 -

Прием