Прием

Списък на класираните за Подготвителна група Информация за родителите за класиранията с прием в ПГ от месец септември 2018 година

Уважаеми родители,

За групите с прием от месец септември за първото класиране за учебната 2018/2019 г. (деца, родени през 2016 и 2017 г. за СДЯ; деца, родени през 2015, 2016 и 2017 г. за детските градини; деца, родени през 2012 и 2013 г. за подготвителните групи в училищата) се формират четири списъка на чакащи деца:

– Списък на кандидатстващи деца със специални образователни потребности (СОП); Списъкът включва всички деца, за които е заявен допълнителен критерий „Деца със СОП“, като се сумират точките по общите критерии, социалните критерии и допълнителен критерий „Деца със СОП“. Децата със СОП не се включват в другите списъци.

– Списък на кандидатстващи деца с хронични заболявания (ХЗ); Списъкът включва децата, за които е заявен допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи критерии, социални критерии и допълнителен критерий „Деца с ХЗ“.

– Списък на кандидатстващи деца по социални критерии; Списъкът включва децата, за които има заявен поне един социален критерий. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи и социални критерии. Включват се и децата с ХЗ само със сумата от точките за общите и социални критерии (без точките за допълнителния критерий за ХЗ).

– Списък на кандидатстващи деца по общи критерии; Списъкът включва всички деца с общи критерии. Включват се и: децата с ХЗ без точките за социални критерии и допълнителния критерий за ХЗ и децата по социални критерии само с точките от общите критерии.

За второто класиране за учебната 2018/2019 г. се формират три списъка на чакащи деца: – Списък на кандидатстващи деца със СОП; – Списък на кандидатстващи деца с ХЗ; – Списък на кандидатстващи деца по общ ред; Списъкът по общ ред включва децата с общи и/или социални критерии, както и децата с ХЗ без точките за допълнителния критерий.

Съгласно решение по т. 3 от проведено на 19.04.2018 г. заседание на РГ (виж Протокол №75/19.04.2018 г.) след първите две класирания: – незаетите места със СОП и ХЗ за подготвителните групи в училищата ще се прехвърлят към свободните места по общ ред; – незаетите места със СОП за детските градини ще се прехвърлят към свободните места по общ ред.

Столична община https://kg.sofia.bg/isodz/news/1657;jsessionid=3BFF7A266E922395B848CB67D2DAD8E9

Първо класиране 2018-2019

Sidebar